Prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji družbe Arborvitae d.o.o.

1.      VELJAVNOST SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV

1.1.   Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo ureditev vseh medsebojnih obveznosti, pravic in dolžnosti med prodajalcem Arborvitae d.o.o., Sončna pot 1, 4270 Jesenice (v nadaljevanju prodajalec) in njegovimi kupci, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične stranke. Splošni prodajni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med Prodajalcem in kupcem, razen če se glede posameznih pravic in obveznosti Prodajalec in kupec izrecno dogovorita drugače.

1.2.   Kupec oz. naročnik s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drug obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja. Splošni pogoji se lahko kadarkoli spreminjajo oz. dopolnjujejo. Vsaka verzija Splošnih pogojev je posebej datirana. Vsak morebitni odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani prodajalca. Tak morebitni odstop od teh splošnih pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh splošnih prodajnih pogojev.

1.3.   Splošni pogoji veljajo za vse primere prodaje in dobave blaga prodajalca. Prodaja in dobava blaga pod pogoji, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, investicijske opreme in specifičnega ne-serijskega blaga, ki ni predmet redne ponudbe prodajalca, se izvrši na podlagi izvedbenih pravnih aktov (prodajne pogodbe, projektne pogodbe, naročilnice, dobavnice, zapisniki idr.). Tak pravni akt velja poleg splošnih pogojev in jih ne nadomešča. V primeru, da splošni pogoji in drug pravni akt posamezne iste faze in/ali elemente prodajnega procesa določata drugače, za te faze in/ali elemente veljajo določila izvedbenega akta.

1.4.   Splošni prodajni pogoji Prodajalca prevladujejo nad vsemi ostalimi Splošnimi pogoji kupca, razen v primeru, če se Prodajalec in kupec izrecno dogovorita drugače.

2.      NAČIN SPORAZUMEVANJA

2.1.   Vsa obvestila glede prodaje in dobave blaga si prodajalec in kupec izmenjujeta v pisni obliki, ustno ali telefonsko. Vsa takšna obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente oz. druge podatke, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo prodaje.

2.2.   Ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če je sočasno ali naknadno obojestransko potrjen tudi pisno.

3.      OBSEG IN VELJAVNOST PONUDBE PRODAJALCA

3.1.   Ponudba je pisni dokument, ki ga na podlagi ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja prodajalec izdela kupcu in se lahko spreminja. Po tem, ko je kupcu vročena, pod pogojem, da vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme, je ponudba prodajalca zavezujoča. V ponudbi podani pogoji, roki, cene, kakovost ter količina veljajo samo za to ponudbo.

3.2.   Ponudba, če v njej ni drugače določeno, velja in prodajalca zavezuje trideset koledarskih dni od dneva njene izstavitve ali če ni drugače dogovorjeno. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec sprejel v celoti in če je prodajalec njegovo pisno potrditev ali naročilo prejel pred iztekom navedenega roka. Za sprejeto ponudbo se šteje tudi po ponudbi izvedeno delno ali celotno plačilo s strani kupca.

3.3.   Delni sprejem ponudbe prodajalca s strani kupca se šteje za nasprotno ponudbo kupca. V primeru, da kupec ponudbo prodajalca sprejme delno, ali predlaga, da se ponudba v nečem spremeni, se šteje, da je ponudbo zavrnil in prodajalcu podal nasprotno ponudbo. Nasprotna ponudba prodajalca zavezuje le v primeru in v obsegu, ki ga pisno potrdi.

3.4.   Prodajalec ima pravico, da posameznemu kupcu ali več kupcem zavrne izdelavo ponudbe. Za navedbe in informacije v katalogih in drugi dokumentaciji proizvajalcev in prodajalčevih dobaviteljev, prodajalec glede vsebinske verodostojnosti navedb in informacij ne prevzema nobene odgovornosti. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno posledično nastalo škodo in ne priznava nikakršnih odškodninskih zahtevkov ali povračil v zvezi s tem.

4.      OBSEG IN VELJAVNOST NAROČILA

4.1.   Naročilo kupca je veljavno, če vsebuje podatke, ki jih prodajalec potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo naročila, najmanj pa: točen naslov naročnika, prejemnika in plačnika blaga, davčno številko, nazive in količine naročenega blaga, želeni dobavni rok, način odpreme in način plačila.

4.2.   Naročila so sprejeta, če jih prodajalec pisno potrdi. V primeru, da želi kupec po prejemu pisne potrditve naročila, le tega spremeniti ali preklicati, mora Prodajalcu povrniti vse stroške, ki so mu pri tem nastali.

4.3.   Ne glede na prejšnji odstavek, kupec ne more preklicati ali spremeniti naročila po prejemu pisne potrditve naročila s strani Prodajalca, če gre za blago, ki je narejeno po navodilih in načrtih kupca, ali izključno za kupca, razen če se Prodajalec s tem izrecno strinja.

5.      ODSTOP OD PONUDBE IN NAROČILA

5.1.   Prodajalec lahko od ponudbe in/ali naročila odstopi, oz. naročila ne sprejme v naslednjih primerih:

·      če kupec zamuja s plačilom svojih obveznosti po že izstavljenih računih,

·      če kupec oz. naročnik ne izpolni drugih prevzetih pogodbenih obveznosti oz. krši prevzete pogodbe obveznosti,

·      če kupec oz. naročnik postane nezmožen za izpolnitev svojih obveznosti,

·      če kupec oz. naročnik postane insolventen, je nad njim začet postopek prisilne poravnave,

·      stečaja, likvidacije oziroma v primeru, ko je zagotovo, da bo do insolventnosti prišlo,

·      če je kupec oz. naročnik dobavitelju prikrival ali zamolčal takšna dejstva, če bi zanje dobavitelj vedel pogodbenih del ne bi prevzel v izvedbo,

·      v primeru višje sile.

6.      EMBALAŽA

6.1.   Prodajalec, razen v primeru, če je pisno drugače dogovorjeno, blago dobavi ali v originalni embalaži proizvajalca ali v paketih, ki jih sam pripravi. Paketiranje blaga se izvede v skladu s slovenskimi predpisi in standardi za kopenski prevoz. Drugačnega načina paketiranja blaga prodajalec ne zagotavlja.

7.      DOBAVA

7.1.   Dobavni rok začne teči z dnem prejema pisne potrditve naročila, oziroma sklenitvi izvedbenega akta. V primeru, da je med strankama za veljavnost naročila dogovorjeno predplačilo oz. avans, začne dobavni rok teči z dnem, ko prodajalec avans prejme na svoj račun.

7.2.   Prodajalec je do podaljšanja dobavnega roka upravičen:

·      v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dolžan upoštevati pri izpolnitvi naročila,

·      zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila,

·      zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca oz. naročnika.

7.3.   Delne dobave so dopustne. Prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dobavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso na njegovi strani, so pa takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti. Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora prodajalec nemudoma obvestiti kupca oz. naročnika. Prodajalec še posebej ne odgovarja za refleksno škodo, ki bi nastala kupcu zaradi zamude pri dobavi blaga, in sicer tako za dejansko škodo na njegovem premoženju kot za morebitni izgubljeni dobiček iz tega naslova.

7.4.   Delne dobave so dopustne. Prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dobavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso na njegovi strani, so pa takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti. Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora prodajalec nemudoma obvestiti kupca oz. naročnika. Prodajalec še posebej ne odgovarja za refleksno škodo, ki bi nastala kupcu zaradi zamude pri dobavi blaga, in sicer tako za dejansko škodo na njegovem premoženju kot za morebitni izgubljeni dobiček iz tega naslova.

7.5.   Prodajalec ne priznava nikakršnih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi bremenili prodajalca zaradi morebitnih reklamacij.

7.6.   V primeru, da je dobavni rok odložen iz razlogov na strani kupca oz. naročnika, je ta dolžan dobavitelju povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.).

8.      CENE

8.1.   V kolikor med Prodajalcem in kupcem ni posebej drugače dogovorjeno, veljajo cene Prodajalca po vsakokratno veljavnem ceniku. Vse cene so v evrih, exw skladišče proizvajalca (Incoterms 2020). Transportni in carinski stroške, stroške poslovanja in drugi stroški so prikazani posebej.

8.2.   Cene so, razen če ni drugače določeno, neto cene brez DDV in veljajo na dan dobave blaga oz. skladno z dano ponudbo in pogoji v ponudbi. Za dobavi v drugo državo, se bo (V.A.T.) obračun izvedel v skladu s slovensko zakonodajo.

8.3.   Morebitna dostava blaga do kupca bo izvršena v breme in na rizik kupca. Cene praviloma izključujejo tudi stroške posebnega pakiranja, transporta ali poštnih stroškov.

8.4.   Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če se spremenijo pogoji, ki vplivajo na ceno.

9.      ODPREMA IN TRANSPORT BLAGA

9.1.   Prodajalec proda kupcu blago na pariteti exw skladišče proizvajalca ki ga zastopa. Stroški dobave ne vsebujejo stroškov transportnega zavarovanja, razen če je drugače dogovorjeno. Prodajalec vse dobave na lokacijo kupca vrši preko pogodbene kurirske ali poštne službe. Izdelki  so s strani prodajalca pakirani v osnovno namensko embalažo. Pakiranje zajema polnilni pakirni material za osnovno zaščito. V/na paketu se nahaja dobavnica ter ostale priloge, ki jih zahteva narava blaga (kontrolni listi, skice priklopov, navodila za uporabo, garancijski listi ipd.). Paket se preda pogodbeni kurirski ali paketni službi, s tem preide odgovornost za blago na kupca. Dostava se izvrši na sedež kupca oziroma na naslov, ki ga kupec vnese pri naročilu.

9.2.   Ustreznost blaga po vrsti in količini skupaj ugotovita kupec in prodajalčev zastopnik oz. v njegovem imenu prevoznik na nakladalnem mestu. Tveganje zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide s prodajalca na kupca v trenutku, ko kupec prevzame blago po prejšnjem odstavku te točke. Prodajalec izroči blago kupcu v posest v trenutku, ko prodajalec izroči blago v posest prevozniku ali špediterju. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila (pridržek lastninske pravice).

9.3.   Kupec mora zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje kamiona v namembnem kraju, razen če ni drugače dogovorjeno.

9.4.   Zahteve po EU preferencialnem poreklu in druge zahteve glede izvora in obdelave materialov je potrebno predhodno preveriti, naknadne zahteve in pripisi v naročilih za prodajalca niso obvezujoči.

9.5.   Dobavljivost poročil/certifikatov, izjav o skladnosti in druge tehnične dokumentacije je potrebno predhodno preveriti (pogosto so to doplačila). Izdaje le teh po že opravljenem nakupu niso možne.

10.  PLAČILNI POGOJI

10.1. Prodajalec kupcu za dobavljeno blago izstavi račune na osnovi odpremnih dokumentov. Plačilni rok je rok oziroma dan, ko mora kupec celotni znesek fakture nakazati na TRR Prodajalca. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar (kupnina) na Prodajalčevem računu.

10.2. Če ni drugače določeno, kupec prevzame blago po plačilu predračuna in po tem, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.

10.3. Za nastanek obveznosti pri posameznih dobavi oz. delni dobavi velja dan, ko je blago odpremljeno iz skladišča prodajalca, če je drugačen pa datum zapadlosti, kot je določen v računu. Enaki pogoji veljajo tudi pri delnih dobavah blaga.

10.4. Prodajalec se obvezuje izstaviti račun v roku 8 dni po izročitvi (dobavi) blaga. Kupec je zavezan, da bo odloženo obveznost za plačilo dobavljenega blaga poravnal v roku, določenem na računu. V primeru kupčeve zamude s plačilom ima prodajalec, za vsak dan zamude, pravico zaračunati zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti.

10.5. Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

10.6. Če se terjatev prodajalca plača tako, da se izvrši s sodnimi ali nesodnimi sredstvi, mora kupec prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi takšne izvršitve.

10.7. V primeru kupčeve zamude s plačilom za petnajst (15) dni ali več, lahko Prodajalec spremeni prodajne pogoje, tudi za dobave, ki so že bile izvedene, niso pa še bile plačane, ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V tem primeru daje kupec Prodajalcu tudi nepreklicno in brezpogojno dovoljenje, da lahko Prodajalec kadarkoli vstopi v prostore, kjer kupec hrani blago in vzame nazaj blago, ki ni bilo plačano, oziroma blago v protivrednosti terjatve. S tem se ne šteje, da je Prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to ob prevzemu blaga pisno izjavi.

10.8. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, če ni drugače pisno dogovorjeno. Kupec se tudi zavezuje, da ne bo, brez predhodnega pisnega soglasja Prodajalca, tretjim osebam odstopil terjatev, ki jih ima do Prodajalca, v nasprotnem primeru je kupec dolžan Prodajalcu izplačati pogodbeno kazen v višini 30 % vrednosti odstopljene terjatve.

11.  PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

11.1. Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je prodajalec dobavil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Zato pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal.

11.2. Kupec je upravičen do nadaljnje prodaje izdelkov, za katere velja lastninski pridržek Prodajalca, ali pa jih lahko uporabi v proizvodne namene, pod pogojem, da je to kupčev običajen poslovni proces, in da kupec ne zamuja s svojimi plačilnimi obveznostmi do Prodajalca. Kupec mora, v primeru da blago prodaja naprej svojim kupcem, vse zahtevke, ki jih ima do svojih kupcev iz naslova prodaje tega blaga odstopiti Prodajalcu v zavarovanje.

11.3. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.

11.4. V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.

11.5. Če se blago, nad katerim ima Prodajalec lastninski pridržek pomeša ali predela z drugimi izdelki, pridobi Prodajalec lastništvo na teh novih izdelkih oziroma drugih izdelkih do vrednosti blaga, nad katerim je imel Prodajalec lastninski pridržek.

11.6. Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil prodajalcu, ne glede na to ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice – brez obdelave ali po nadaljnji obdelavi – prodalo enemu ali več kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki je bilo dobavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, lahko sam izterja in obdela terjatve, ki jih je odstopil prodajalcu.

11.7. Od trenutka, ko kupec do prodajalca pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo prodajalcu za plačilne namene. Na zahtevo prodajalca je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca obvestiti o odstopu terjatev. Dohodna plačila, ki poravnajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu, predstavljajo blago s pridržkom lastninske pravice v znesku prodanega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki ostane v skrbništvu podjetja, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti do prodajalca.

11.8. Do popolne pridobitve lastninske pravice na blagu, mora kupec z blagom, nad katerim ima Prodajalec lastninski pridržek ravnati kot dober gospodar, in ga zavarovati pred morebitnimi poškodbami ali uničenjem.

12.  VIŠJA SILA

12.1. Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica dogodkov, katerim se Prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila). Kot višja sile se razumejo dogodki, kot na primer: požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje Prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomankanje materiala ali storitev pri Prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih Prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev Prodajalcu. 

12.2. V primeru ko je izpolnitev Prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora Prodajalec o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok izpolnitve podaljša za čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot šest (6) mesecev, lahko kupec ali Prodajalec nemudoma odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih nadomestil.

13.  GARANCIJA

13.1. Prodajalec daje kupcu garancijo za kakovost blaga v enakem obsegu, kot jo daje prodajalčev dobavitelj. Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi garancijski izjavi oz. garancijskem listu. Garancija velja za enako obdobje, kot jo priznava proizvajalec, računano od datuma prevzema blaga.

13.2. Prodajalec ne daje nikakršne garancije za prodano blago v naslednjih primerih:

·      če kupec napačno ravna z napravo oz. ne upošteva navodil za uporabo,

·      če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec, ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam,

·      če kupec popravlja, ali spreminja blago oz. opremo,

·      če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme, nestrokovne montaže, ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz blaga in jih ne povzroči prodajalec.

13.3. Odgovornost prodajalca v okviru garancije izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno posledično škodo v kakršnikoli obliki ali implicitna pričakovanja kupca, vključno z možnostmi prodaje blaga ali pripravljenosti za namensko uporabo. Prodajalec še posebej ne odgovarja za refleksno škodo, ki bi nastala kupcu zaradi uporabe ali napake na blagu, in sicer tako za dejansko škodo na njegovem premoženju kot za morebitni izgubljeni dobiček iz tega naslova. Prodajalec ne priznava nikakršnih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi bremenili prodajalca zaradi morebitnih reklamacij.

13.4. Čas, v katerem prodajalec kupcu zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

13.5. Popravila na lokaciji kupca, zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme ter razpoložljivosti rezervnih delov, niso mogoča.

13.6. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka v okvari, brez mnenja pooblaščenega servisa oziroma proizvajalca.

13.7. V primeru tehničnega prevzema, mora kupec očitne napake reklamirati takoj, ob samem tehničnem prevzemu.

14.  REKLAMACIJE IN VRAČILA BLAGA

14.1. Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem nemudoma po prejemu blaga. Morebitne očitne napake je kupec dolžan reklamirati z zapisnikom najkasneje v roku 8 dni od datuma prevzema blaga, sicer izgubi vse pravice, ki mu grejo iz tega naslova. Zapisnik mora podpisati tričlanska komisija. Zapisnik, s katerim se reklamirajo napake na blagu, nastale med prevozom, mora podpisati tudi prevoznik.

14.2. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo po preteku šestih mesecev od izročitve blaga.

14.3. Reklamirano blago mora kupec hraniti v zatečenem stanju do dokončne rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za vračilo blaga, sicer odgovarja za vso nastalo škodo in stroške. V kolikor prodajalec odobri reklamacijo, mora kupec reklamirano blago vrniti najkasneje v 14 dneh od obvestila o odobritvi reklamacije, sicer izgubi pravico do vračila reklamiranega blaga.

14.4. V primeru reklamacije je kupec dolžan plačati prodajalcu nesporni del kupnine pod dogovorjenimi pogoji.

14.5. Kupec lahko vrne brezhibno blago, če je bilo kupljeno pri prodajalcu pod pogojem prodajalčevega izrecnega predhodnega pisnega soglasja. Vrne se lahko samo nepoškodovano, brezhibno blago, v originalni embalaži proizvajalca, in sicer najkasneje v roku 14 dni od datuma izdaje pisnega soglasja prodajalca. Prodajalec je pripravljen prevzeti tako blago samo pod omenjenimi pogoji in po znižani ceni, ki jo določi prodajalec. Vse transportne stroške, ki bi nastali pri omenjenem vračilu blaga prodajalcu, krije kupec. Za vrnjeno blago prodajalec kupcu prizna samo dobropis, ki se upošteva pri prihodnjih nakupih pri prodajalcu.

14.6. V primeru reklamacije kupca glede kvalitete in količine blaga oziroma v primeru zavrnitve fakture, mora kupec plačati nesporni znesek fakture. Sporni znesek fakture je omejen na šestdeset (60%) odstotkov vrednosti fakture.

15.  OMEJITEV ODGOVORNOSTI

15.1. Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica Prodajalčevih zamud pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali nenatančnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca.

15.2. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljen dobiček, poškodovanje drugih kupčevih stvari, škode zaradi nedelovanja opreme, zastoja proizvodnje, in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca.

15.3. V vsakem primeru, je skupna in maksimalna odgovornost Prodajalca in z njim povezanih oseb, zaposlenih, poslovodij in podizvajalcev omejena na vrednost blaga, ki je povzročila škodni dogodek.

16.  VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

16.1. Prodajalec in kupec se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost še najmanj pet (5) let po poteku ali prekinitvi pogodbenega razmerja.

16.2. Nobena stranka ne sme podatkov iz prejšnjega odstavka razkriti ali jih uporabljati za kakršenkoli namen, ki ni neposredno povezan z izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.

16.3. Kot poslovna skrivnost se štejejo skice, sheme, izračuni, navodila, spiski, dopisi, zapiski, pogodbene listine in drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki.

17.  VELJAVNOST SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV

17.1. Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se Prodajalec in kupec predhodno izrecno drugače dogovorita.

17.2. Če se katerakoli določba teh splošnih pogojev izkaže za nično ali neveljavno, to ne vpliva na ostale določbe teh splošnih pogojev. V tem primeru bosta Prodajalec in kupec nično ali neveljavno določbo v posebnem dogovoru nadomestili z novo, veljavno določbo, da bosta dosegli prvotno želeni namen.

17.3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe določil teh Splošnih pogojev.

17.4. Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.arborvitae.biz .

17.5. Kraj izpolnitve in kraj pristojnosti je kraj, v katerem ima svoj sedež prodajalec, ki pa lahko po želji vloži tožbo zoper kupca tudi v kraju, kjer ima kupec registriran sedež podjetja.

17.6. Vsi sporazumi med prodajalcem in kupcem morajo biti v pisni obliki.

 

Arborvitae d.o.o., dne 12. 1. 2021

Arborvitae

Vrhunska in najsodobnejša oprema za monitoring delcev v zraku, viabilnih kot neviabilnih mikroorganizmiv, ter nadzora HVAC in industrijskih sistemov z regulacijskimi tipali.

Stik z nami Podpora